Blog

การสอนการเป็นไป และความเข้าใจในเรื่องของ ความเป็นจริงและเวลา

เมื่อฝ่ายหญิงได้ปกติความลับบางอย่างไว้ในใจ ไม่ให้ฝ่ายชายที่พยายามขอเธอแต่งงาน แต่เธอกลับไม่ตกลงและเดินทางไป กว่าจะรู้ก็คือเวลาของเธอเหลือน้อย จนไม่อยากให้ฝ่ายชายรับรู้และเสียใจไปมากกว่านี้ในอนาคต